බුවනක හෝටලය කියා ඓතිහාසික රාජසභා මණ්ඩපය කඩා දැමු කුරුණෑගල නගරාධිපති වසර තුනක් හිරේ.

බුවනෙකබාහු රජ සමයට අයත් පුරාවිද්‍යා වටිනාකමකින් යුත් රාජ සභා මණ්ඩප ගොඩනැගිල්ල කඩා දැමීම සම්බන්ධයෙන් වන චෝදනාවට…