කුරුණෑගල තරුණයාගේ අතුරුදන් වීමේ සිද්ධියට ඇප ලැබූ “සිඟිති” යළි රිමාන්ඩ් කළේ ඇයි?

කුලියාපිටිය ප්‍රදේශයේ සුසිත් ජයවංශ නැමති තරුණයාගේ අතුරුදන්වීමට සැක කෙරෙන සිඟිති නොහොත් සුජිත් ප්‍රනාන්දු නැමති ප්‍රධාන සැකකරු…