කුප්පි ලාම්පු කතාවට විදුලි ඇමති සමාව ගනී. මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ඉල්ලා අස්වෙයි.

විදුලිය නැත්නම් ලාම්පු එළියෙන් දරුවන් ඉගෙනීමට යොමුවිය යුතු බව රූපවාහිනී සාකච්චාවකදී ප්‍රකාශ කළ විදුලි බල මණ්ඩලයේ…