නවක වධය දුන් කැළණි සරසවියේ මහා ශිෂ්‍ය සංගමයේ කැඳවුම්කරු අත්අඩංගුවට.

කැළණිය විශ්ව විද්‍යාලයේ මහා ශිෂ්‍ය සංගමයේ කැඳවුම්කරු, කැලුම් මුදන්නායක, අපරාධ පරීක්‍ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ මහජන පැමිණිලි අංශය මඟින්…