අධ්‍යාපන සේවයේ නිලධාරීන්ට ශිෂ්‍යභට බලකායේ තනතුරු

අධිකාරිලත් නිලධාරීන් ලෙස ශ්‍රී ලංකා අධ්‍යාපන පරිපාලන සේවය, ශ්‍රී ලංකා ගුරු අධ්‍යාපනඥ සේවය සහ ශ්‍රී ලංකා…