කාන්චනගේ 3 කාන්චනටම තියාගන්නලු

සිවිල් සංවිධාන එකතුවේ ජාතික පෙරමුණ සංවිධානය කළ විරෝධතාවයක් කොළඹ බණ්ඩාරණායක සම්මන්ත්‍රන ශාලාව ඉදිරිපිටදී පවත්වනු ලැබීය. යෝජිත…