බෞද්ධ භික්ෂුවක් කාදිනල් හිමියන් නොමග යවලා

තම කැබිනට් මණ්ඩලයේ අධිකරණ අමාත්‍යවරයා ලෙස ජනාධිපති නිතීඥ අලි සබ්රි පත් නොකරන ලෙස තමන් හිටපු ජනාධිපති…