ව්‍යවසායකයින් පණ ගැන්වීමට රුපියල් බිලියන 20 ක ණය යෝජනා ක්‍රමයක්

ක්ෂුද්‍ර, සුළු හා මධ්‍ය පරිමාණ ව්‍යවසාය අංශය නැවත පණ ගැන්වීම සඳහා ණය යෝජනා ක්‍රමයක් ක්‍රියාත්මක කිරීමට…