ක්‍රිකට් ගොඩගන්න 18 දෙනෙකුගෙන් යුත් අධ්‍යක්ෂ මණ්ඩලයක්

ශ්‍රී ලංකාවේ ජනප්‍රිය ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාව වන ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේ පවතින අර්බුද විසඳීමට සහ විසඳීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට්…