ලෝක ළමා සාම සමුළුවේ හොඳම කතාව සඳහා සම්මානය ශ්‍රී ලංකාවට

ජපානයේ ටෝකියෝ නුවර ඊයේ (08) පැවති 04 වන ලෝක ළමා සාම සමුළුවට (04 th World Children’s…