කටුනායක ගුවන්තොටුපලේ ඇති වූ කලබලයේ ඇත්ත තත්ත්වය මෙන්න

කටුනායක බණ්ඩාරනායක ජාත්‍යන්තර ගුවන්තොටුපොලේ වීසා නිකුත් කිරීමේ ක්‍රියාවලියේ සිදු වූ ප්‍රමාදයන් නිසා ඊයේ (01) උණුසුම් තත්ත්වයක්…