කංසා වගාව සඳහා කැබිනට් පත්‍රිකාවක්

ඖෂධයක් සේ ගංජා වගා කිරීමට ආයෝජකයන් කැඳවීමට අදාළ නීතිමය බලය ලබාගැනීමට කැබිනට් පත්‍රිකාවක් හෙට දිනයේ ඉදිරිපත්…