හදිසි මිලදී ගැනීම් යටතේ ගත් ඖෂධ වර්ග 400ක් රෝහල් වෙතට

ඖෂධ වර්ග 400 ක් හදිසි මිලදී ගැනීම් යටතේ මිලදී ගෙන රෝහල් වෙත බෙදා හැර ඇතැයි සෞඛ්‍ය…

හදිසි ඖෂධ මිලදී ගැනීම් නවතා දමයි

ඉදිරි මාස කිහිපය ඇතුළත ඖෂධ හදිසි මිල දී ගැනීම් සම්පූර්ණයෙන් නවතා දැමීමට පියවර ගන්නා බව කෙහෙළිය…