ආයුවේද ඖෂධ 50%ක් හිඟයි

ආයුවේද වෛද්‍ය කටයුතු සඳහා භාවිත කරන ඖෂධ වලින් 50%ක හිඟයක් පවතින බව රජයේ ආයුවේද වෛද්‍ය නිළදාරීන්ගේ…