ඔක්සිජන් වෙනුවට කාබන් ඩයොක්සයිඩ් දී රෝගියෙක් මියයයි

කොළඹ ජාතික රෝහලේදී සිදුකරමින් තිබූ සැත්කමක් අතරතුර රෝගියෙකුට ඔක්සිජන් වෙනුවට කාබන්ඩයොක්සයිඩ් ලබා දීම හේතුවෙන් එම රෝගියා…