අභ්‍යාවකාශ යුද්ධයක පෙරනිමිති

අභ්‍යවකාශ යුද්ධයක් වැළැක්වීම සඳහා එක්සත් ජාතීන්ගේ ආරක්ෂක මණ්ඩලයට ගෙන ආ යෝජනාවකට රුසියාව සිය නිශේධ බලය භාවිත…