අවුරුදු තුනකින් අපි රට ගොඩගන්නවා

එක්සත් ජනරජ පෙරමුණ විසින් පිහිටුවන රජයක් යටතේ වසර තුනක් ඇතුළත රට ගොඩනගන බව එම පක්ෂයේ නායක…