උසස් පෙළ විභාගයේ ප්‍රතිඵල එන දවස ගැන ආරංචියක්

අධ්‍යයන පොදු සහතික පත්‍ර උසස් පෙළ – 2023 විභාගයේ ප්‍රතිඵල මැයි මස අවසන් සතියේ පමණ නිකුත්…