උසස් පෙළ පිළිතුරු පත්‍ර ඇගයීමෙන් ගුරුවරු ඉවත් වෙති.

උසස් පෙළ පිළිතුරු පත්‍ර ලකුණු කිරීම සඳහා දිනකට ලබාදෙන රුපියල් 2000ක දීමනාව මෙවර ලබා නොදීම නිසා…