ජපුරට අලුත් උපකුලපති වරයෙක්

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර විශ්වවිද්‍යාලයේ නව උපකුලපතිවරයා ලෙස, වහාම ක්‍රියාත්මක වන පරිදි පද්මලාල් එම්. මානගේ පත් කිරීම සඳහා…