හමාස් ප්‍රහාරයෙන් මියගිය යටවර බණ්ඩාරගේ දේහය දිවයිනට

ඊශ්‍රායල – හමාස් ගැටුමෙන් මිය ගිය දෙවන ශ්‍රී ලාංකිකයා වන සුජිත් යටවර බණ්ඩාරගේ දේහය අද (09…