පුදුකුඩිඉරිප්පුවේදී අද ඇරඹුනු ජයගමු ශ්‍රී ලංකා

දෙස් විදෙස් ශ්‍රමියින්ට ප්‍රතිලාභ රැසක් ලබාදෙමින් කම්කරු හා විදේශ රැකියා අමාත්‍යාංශය විසින් ක්‍රියාත්මක කරන ජයගමු ශ්‍රී…