වැස්ස නිසා බඩ ඉරිඟුවලට රෝගයක්. දැනටමත් අක්කර දහස් ගානක් විනශයි.

අධික වර්ෂාපතනය හේතුවෙන් බඩ ඉරිගු වගාව ආශ්‍රිත රෝගී තත්වයක් පැතිර යමින් ඇතිබව උතුරු මැද පළාත් අතිරේක…