ඉන්ෆ්ලුවෙන්සාව පැතිරෙයි.

අසාමාන්‍ය ලෙස ඉහළ යමින් පවතින ඉන්ෆ්ලුවෙන්සා වැනි රෝග හමුවේ, උණ, කැස්ස, උගුරේ අමාරුව,නසයේ අවහිරතාවය, මාංශ පේශී…