ඉන්දුනීසියාවේ මහල් නිවසයක නීති විරෝධිව රැඳී සිටි ශ්‍රි ලාංකිකයන් 27 අත් අඩංගුවට.

ඉන්දුනීසියාවේ නීති විරෝධීව රැඳි සිටි ශ්‍රිලාංකිකයම් 27 දේනෙකු එරට ආගමන නිලධාරීන් විසින් අත් අඩංගුවට ගෙන ඇත.…