ශ්‍රී ලංකා සාගර සීමාව උල්ලංඝණය කළ ඉන්දීය ධිවරයන් 21 අත් අඩංගුවට.

ශ්‍රී ලංකා මුහුදු සීමාවේ අනවසර ධීවර කටයුතුවල නිරත වූ ඉන්දීය ට්‍රෝලර් යාත්‍රා පලවා හැරීම සඳහා සිදුකළ…