රුසියාවේ ලූනා 25 සහ ඉන්දියාවේ චන්ද්‍රයාන් තරඟයට සඳ තරණයේ…

අගෝස්තු මස 11 වන දින රුසියාවේ වොස්ටෝච්නි අභ්‍යවකාශ මධ්‍යස්ථානයෙන් අභ්‍යාවකාශගත කෙරුණු ලූනා 25 යානය සඳේ කක්ෂයට…