උමාරා ජාතික ගීය විකෘති කළාද? ඉන්දිකා උපමාලි කියන කතාව මෙන්න.

මේ දිනවල උමාරා විසින් ගායනා කරන ලද ජාතික ගීයේ පිළිබඳව සමාජ මාධ්‍ය මෙන්ම එකක් බොහෝ තැන්වලත්…