ජුනි 1 සිට ඉතාලියේ වීසා දෙන්නෙත් VFS ආයතනයලු

ශ්‍රී ලංකාවේ ඉතාලි තානාපති දමියානෝ ෆ්‍රැන්කොවිහ් මහතා සහ මහජන ආරක්ෂක අමාත්‍ය ටිරාන් අලස් මහතා අතර හමුවක්…