ඇසිදිසි ජනමාධ්‍ය ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහන – 2023 සඳහා අයදුම්පත් කැඳවීමේ අවසන් දිනය අදයි

ශ්‍රී ලංකාවේ ජනමාධ්‍ය‍වේදීන්ගේ වෘත්තීයභාවය ඉහළ නැංවීම අරමුණු කර ගනිමින් වාර්ෂිකව ක්‍රියාත්මක කරන මෙම ශිෂ්‍යත්ව වැඩසටහනෙහි මෙවර…