කරඳගොල්ල නායයෑමෙන් ඇල්ල – වැල්ලවාය මාර්ගය අවදානමේ

ඇල්ල, කරඳගොල්ල ප්‍රදේශයේ නායයෑම තවදුරටත් සක්‍රීය වෙමින් පවතිනවා. මේ හේතුවෙන් ඇල්ල – වැල්ලවාය ප්‍රධාන මාර්ගයට දැඩි…