ඇලස්කා ගුවන් සේවයේ යානයක කොටසක් ගුවනේදී කඩා වැටේ

Alaska Airlines ගුවන් සේවයට අයත් Boeing 737 Max 9 යානයක කොටසක් ගුවනේදී කඩා වැටීමෙන් පසු එම…