නාවික හමුදාව සහ ඇමරිකාව අතර න්‍යෂ්ටික කටයුතු පිළිබඳ ගිවිසුමක්

එක්සත් ජනපදයේ ජාතික න්‍යෂ්ටික ආරක්ෂක පරිපාලනය සහ ශ්‍රී ලංකා නාවික හමුදාව න්‍යෂ්ටික සහ අනෙකුත් විකිරණශීලී ද්‍රව්‍ය…