ඇපල් සමාගමේ විද්‍යුත් මෝටර් රථ ව්‍යාපෘතිය ඇණහිටී

ඇපල් සමාගම විසින් විද්‍යුත් මොටර් රථයක් නිෂ්පාදනය කිරීමට දියත් කර තිබූ ව්‍යාපෘතිය අවලංගු කර ඇති බව…