මහා සිංහලයේ සංචාරකයා ”පනාපුත්‍ර කුහුඹු පැණියා” නික්ම යයි

පසුගිය සමයේ සමාජ මාධ්‍යයේ බොහෝ කතාබහට ලක්වූ ජාතික රෝහලේ ඇඳ දැන් හිස් ය. එය පිරවීමට බලා…