ඉම්තියාස් බාකීර් මාකාර්ගේ ස්වැයං ලිඛිත චරිතාපදානය ” මගේ කථාව” නිකුත්වේ.

ශ්‍රී ලංකාව මේ වන විට බංකොළොත් රාජ්‍යක් බවට පත්ව ඇති බවත්, දකුණු ආසියාවේ අන් සියළු රටවල්…