ඔබත් O/L අපේක්ෂකයෙක් ද? – හැඳුනුම්පත ගැන දැනුම්දීමක් මෙන්න

අ.පො.ස සාමාන්‍ය පෙළ විභාග අපේක්ෂකයින් සඳහා පමණක් හෙට දින පුද්ගලයන් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුවේ ප්‍රධාන කාර්යාලය,ගාල්ල, කුරුණෑගල,…