අස්වැසුම ලබන වසරේ සිට ලැබෙන්නේ මෙහෙමයි.

අස් වැසුම ප්‍රතිලාභ ලබන ප්‍රමාණය ලබන වසරේ සිට තවත් ඉහළ දැමීමට ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ අදාළ අංශවලට…

අස්වැසුම ගැන දැනුම් දීමක්.

ඇස්වැසුම සැප්තැම්බර් වාරිකය අද (23) සිට ගෙවන බව මුදල් රාජ්‍ය අමාත්‍ය ෂෙහාන් සේමසිංහ පැවසීය. ප්‍රතිලාභී පවුල්…

අස්වැසුම ප්‍රතිලාභීන්ට දැනුම්දීමක්

සුදුසුකම් ලත් අස්වැසුම ලබන්නන්ට කඩිනමින් බැංකු ගිණුමක් විවෘත කර හිමි ප්‍රතිලාභ ලබා ගැනීමට සඳහා ජනාධිපති මාධ්‍ය…

අස්වැසුමට තවත් රුපියල් බිලියන 62ක් වෙන්කරයි

අස්වැසුම මූල්‍ය ආධාර සඳහා සමෘද්ධියට වෙන් කළ මුදල් ප්‍රමාණයට වඩා රුපියල් බිලියන 62ක වැඩිවීමක් සිදුකර ඇති…