ක්‍රිකට් පරිපාලනය භාරගන්න බෑ කියපු ක්‍රීඩක ලයිස්තුව මෙන්න

ක්‍රිකට් පරිපාලනය භාරගන්නා ලෙසට තමන් හිටපු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකයින්ගේ කකුල් දෙක ළගට ගොස් ඉල්ලා සිටි අවස්ථාවේදී බොහෝ…