ගිය අවුරුද්දේ ළමුන් 10,000 අපයෝජනයට ලක්වෙලා.

ඉකුත් 2023 වසරේ ළමා අපයෝජන සිද්ධීන් සම්බන්ධයෙන් පැමිණිලි 10,000කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් ජාතික ළමා ආරක්ෂක අධිකාරිය වෙත…