රාජාංගනය සැණකෙළි අනුග්‍රහකයා ගෙන් OIC ට තර්ජන

රාජාංගණය, යාය 18 ප්‍රදේශයේ දින විස්සක් පුරා පැවැත්වීමට කටයුතු සංවිධානය කොට තිබූ සංගීත සැණකෙළි කාලය දීර්ඝ…