ඊජිප්තුවේ බල්ලන් බලාගත් ”අවලෝකිතේෂ්වර” බුදු දහම වනසනවා.

තමන් අවලොකිතේෂ්වර බෝධිසත්වයන් යයි පවසමින් දේශන පවත්වන පුද්ගලයා ඊජිප්තුවේ සුනඛයන් බලා ගත් පුද්ගලයෙක් බවත් ශ්‍රී ලංකාවට…