අවලෝකිතේෂ්වර බෝ සතුන් රිමාන්ඩ්..

අවලෝකිතේෂ්වර නමින් පෙනීසිටි මහින්ද කොඩිතුවක්කු අද(16) අධිකරණයට ඉදිරිපත් කළ අවස්ථාවේ ජනවාරි 24දක්වා රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කර තිබේ.…