අල්ලස් කොමිසමේ සභාපති ධූරයට නීල් ඉද්දවෙල පත් කෙරේ

ජනාධිපති රනිල් වික්‍රමසිංහ විසින් අල්ලස් හෝ දූෂණ චෝදනා විමර්ශන කොමිෂන් සභාවේ සභාපතිවරයා ලෙස විනිසුරු නීල් ඉද්දවල…