අයවැය සම්මතයි. ඒත් රොෂාන් රණසිංහ ආණ්ඩුවට එරෙහිව ඡන්දය දෙයි.

2024 අයවැය තුන්වන වර කියවීම වැඩි ඡන්ද 41 කින් අද පාර්ලිමේන්තුවේදී සම්මත විය. ඒ අනුව ඊට…