ඉරාන ජනපති ලංකාවේ සිටිය දී අමෙරිකාවෙන් කළ අනතුරු ඇඟවීම

ඉරානය සමග වෙළෙඳ ගණුදෙනු සිදුකරන රටවල්වලට එරෙහිව සම්බාධක පැනවීමේ අවදානමක් ඇති බවට අමෙරිකාව අද අනතුරු ඇඟවනු…