හරීන් අතහැරීම පුරුදු වෙයි. ආයතන රැසක් රාජ්‍ය ඇමතිට දෙයි

අමාත්‍ය හරින් ප්‍රනාන්දු සිය විෂය පථය යටතේ පැවැති ආයතන තුනක මෙහෙයුම් කටයුතු ක්‍රීඩා හා යෞවන කටයුතු…