බලශක්ති ගැටලුවලට නව විසඳුමක්

පෙට්‍රල්, ඩීසල්, භූමිතෙල්, ගුවන් යානා ඉන්ධන තෙල් සහ ලිහිසි තෙල් ඇතුළු ඛනිජ තෙල් නිෂ්පාදනය, ආනයනය, පිරිපහදු…