උත්සව සමයේ තෙල් බෙදන හැටි ඇමති කියාදෙයි

උත්සව සමයේදී අඛණ්ඩව ඉන්ධන සැපයීමට සහතික කරනා ලෙස විදුලිබල හා බලශක්ති අමාත්‍යාංශය ලංකා ඛනිජ තෙල් සංස්ථාව…