අම්දි ෆස්ලිම් ගේ වකුගඩුවට සිදුවුණේ මොනවාද

වකුගඩු රෝගී තත්ත්වයක් හේතුවෙන් බොරැල්ල රිජ්වේ ආර්යා ළමා රෝහලට ඇතුළත් කිරීමෙන් පසු මියගිය අම්දි ෆස්ලිම් නම්…